Lediga uppdrag


Utvärdera lärarprogrammen!

Varför söker vi?

 

Utbildningar som leder till examen på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. För närvarande genomför UKÄ en utvärdering av förskollärarutbildningarna och grundlärarutbildningarna i Sverige, vilket innebär att utbildningar vid ert lärosäte kommer att utvärderas.

Underlag för bedömningen av utbildningarna utgörs av en självvärdering där lärosätet har beskrivit och analyserat på vilket sätt de säkerställer och följer upp utbildningens kvalitet samt hur de säkerställer att studenterna har nått examensmålen när examen utfärdas. Andra underlag för bedömningen är ett slumpmässigt urval av studenternas självständiga arbeten, statistik över tidiga avhopp, intervjuer med lärare och ledning för den granskade utbildningen, samt med studenter på densamma.

Intervjun genomförs av den bedömargrupp som har till uppgift att göra utvärderingen och består av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare. Syftet med studentintervjun är att komplettera de övriga underlagen med studenternas erfarenheter av i vilken utsträckning utbildningen ger tillräckliga förutsättningar för att de ska ha möjlighet att uppnå de nationella examensmålen. Studentintervjun kan även belysa områden som bedömarna behöver fästa särskild uppmärksamhet vid när de bedömer utbildningens kvalitet.

 

Vilka är det vi söker?

Dig som är i mitten eller i slutet av din utbildning i någon av utbildningarna

- Förskollärarutbildningen (6-8 personer) Datum; 22 oktober 

- Grundlärarutbildningen inriktning F-3 (6-8 personer) Datum; 25 oktober

- Grundlärarutbildningen inriktning 4-6 (6-8 personer) Datum; 25 oktober

 

Exakta tider meddelas av UKÄ i god tid inför intervjuerna.

 

Hur kommer intervjuerna genomföras?

Intervjuerna kommer att ske med stöd av ett webbkonferensverktyg (Skype för företag). UKÄ kommer be lärosätet att boka ett fysiskt mötesrum samt IT-stöd för att sätta upp den tekniska utrustning som behövs i samband intervjun. Studenterna som deltar i intervjun kommer att få information från UKÄ om i vilket mötesrum intervjun äger rum. Studenterna kommer också att få lärosätets självvärdering av utbildningen i god tid före intervjun. 

 

Ansökan

Görs via formuläret nedan senast den 24 september klockan 16.00. Den 25 september får du ett bekräftelsemail.
Du behöver INTE vara medlem för att delta. 

 

Hämta
UKÄs uppdragsbeskrivning
Det mail som skickades ut till studentkåren.
UKÄs skrivelse.docx
Microsoft Word-dokument 59.0 KB

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.

Personuppgifter hanteras enligt PUL.